کرسی نقد و نظریه پردازی: بررسی نسبت «عقل و وحی» از دیدگاه فلسفه و مکتب تفکیک
61 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب نقد ) بهار 1386 - شماره 42 )(56 صفحه - از 193 تا 248)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی